Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Firmaidræt

§ 1.

Foreningens navn:
Foreningens navn er Ringkøbing og Omegns Firmaidræt, Signatur: ROFI.
Stiftet: 14. april 1967.

§ 2.

Foreningens hjemsted:
Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 3.

Foreningens formål:
Foreningens formål er, at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme, og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

 § 4.

Organisationsforhold:
Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

§ 5.

Medlemsskab:
5.1 Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab og som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmer kan opdeles i:
a. Individuelle medlemmer
b. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser
c. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber

5.2 Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

 § 6.

Udmeldelse:
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen og træder i kraft ved modtagelsen af en bekræftelse herfra.

 § 7.

Ordinær generalforsamling:
7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes indkaldes på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg i henhold til vedtægterne.
 7. Eventuelt.

7.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.
7.3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
7.4 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden.
7.5 En sådan begæring skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes på foreningens hjemmeside mindst 8 dage før mødet med samtidig dagsorden.

 § 8.

Afstemninger:
8.1 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.
8.2 Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne, hvis et medlem er i kontingentrestance.
8.3 Kun fremmødte har stemmeret.
8.4 Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot 1 medlem kræver det.
8.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til punkt 7.2, kan komme til afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.
8.6 Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under punktet eventuelt.

 § 9.

Valg:
9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.
Et medlem, hvis ægtefælle/samlever er bestyrelsesmedlem kan ikke indvælges i bestyrelsen.
9.2 Generalforsamlingen vælger 5 personer til besættelse af følgende bestyrelsesfunktioner:

 • Formand
 • Næstformand
 • Sekretær
 • 2 menige bestyrelsesmedlemmer

9.3 På ulige år vælges formand, sekretær samt 1 menigt bestyrelsesmedlem.
På lige år vælges næstformand samt 1 menigt bestyrelsesmedlem.
Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen, således at de menige bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur.
9.4 Alle udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 § 10.

Bestyrelsen:
10.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene.
10.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formand eller næstformand er til stede.
10.3 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kan et medlem af bestyrelsen kræve skriftlig afstemning.
10.4 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 § 11.

Foreningsudvikling:
11.1 Bestyrelsen indkalder min. 2 gange årligt alle udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd, centerleder, souschef, køkkenleder og leder af fitnesscenter til møde om udvikling af foreningen.
11.2 Formålet hermed er nedfældet i en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden.

 § 12.

Øvrige udvalg:
12.1 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver.
12.2 Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og faste udvalg.
12.3 Til sådanne udvalg udarbejder bestyrelsen retningslinier samt udpeger udvalgets formand.

 § 13.

Medlemspligter:
13.1 Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne vedtægter og retningslinier, herunder forbundets vedtagne dopingreglement.
13.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til, på foranledning af Dansk Firmaidrætsforbund eller Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.
13.3 I tilfælde af positiv dopingtest dømmes der efter Dopingreglement for Dansk Firmaidrætsforbund.

 § 14.

Tegningsret:
14.1 Foreningen tegnes af formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Fuldmagter kræver for at være gyldige underskrift af formand og næstformand.
14.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et flertal i bestyrelsen.
14.3 Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen.
14.4 ROFI kan ikke uden Ringkøbing-Skjern Kommunes samtykke afhænde eller pantsætte ROFI-Centret.

 § 15.

Kontingenter:
15.1 Alle kontingenter til Ringkøbing og Omegns Firmaidræt er forfaldne ved præsentationen.
15.2 Ved restancer i kontingenter og gebyrer kan bestyrelsen udelukke et medlem eller firma fra anmeldelse og deltagelse i foreningens arrangementer, indtil forholdet er bragt i orden.

 § 16.

Regnskab og revision:
16.1 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status.
16.2 Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.
16.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 8 dage før generalforsamlingen.
16.4 Revisionen tilrettelægger selv sit arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.
16.5 Revisionen skal foretages ud fra god revisionsskik og revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

 § 17.

Eksklusion:
17.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere med¬lemmer og firmaer, der ikke overholder foreningens vedtægter og retningslinier og bevisligt arbejder til skade for foreningen eller udviser grov usportslig optræden.
17.2 Ligeledes kan et flertal af bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse bevisligt arbejder til skade for foreningen.
17.3 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende generalforsamling, hvortil de også har adgang.
17.4 Generalforsamlingen har den endelige afgørelse i sådanne sager.

 § 18.

Våbenpåtegning:
18.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
18.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemsskabet af foreningen ophører.

 § 19.

Vedtægtsændringer:
19.1 Ændringer i vedtægterne skal godkendes af generalfor-samlingen. Forslag til ændringer kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg eller medlemmer.
19.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.
19.3 Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at pkt. 19.2 behøver at være opfyldt.

 § 20.

Foreningens opløsning:
20.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.
20.2 En eventuel formue kan ved foreningens opløsning kun anvendes til kulturelle eller idrætslige formål, godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune.

 Således vedtaget på generalforsamling den 23. marts 2023.